Статьи

Бас консулымен кездесу

?аза?стан мен к?ршілес ?ытай арасында?ы досты? ?арым-?атынас б?гінде елдікті? ажырамас бір б?лігіне айналды.
Нары?ты? ?атынасты былай ?ой?анда, сонау жиырмасыншы ?асырды? тарихи беттерінде ?шпес а?та?да??а айнал?ан со?ыс жылдарында Жапон окуппациясынан ?ытай хал?ын ??т?ар?ан Ке?ес ?скері ?атарында ?аза?станды? жауынгерлер к?зсіз ерлік танытып, екі елді? арасында ал?аш?ы алтын к?пірді орнат?аны белгілі.
Алматы ?аласында?ы ?ытай халы? республикасыны? елшілігі б?гінде сол досты? к?піріні? мыз?ымас іргетасы іспетті р?л ат?арып отыр. Елшілік ?ызметкерлері б?гінде тек екі ел арасында?ы ?арым-?атынасты реттеп ?ана отыр?ан жо?. Сондай-а?, ?аза?станны? ?леуметтік саласына да ?з ?лестерін ?осып отыр. Оны? ай?а?ы іспетті биыл?ы Же?істі? 70 жылды?ы ж?не ?ХР ??рыл?анына 66 жыл толу мерейтойына орай ?ОС ардагерлерін ?абылдап, мерекелерімен ??тты?тауы.Алматы ?аласында?ы ?ОС ардагерлеріні? ?леуметтік-т?рмысты? проблемаларын жіті зертеп, оны шешу жолында елеулі е?бек ат?арып келе жат?ан «?ОС ардагерлері, тыл е?беккерлері ж?не со?ыс балалары» ?о?амды? ?оры.
Аталмыш ?орды? Ке?сесінде ?ХР Алматы ?аласында?ы Бас Консулы Чжэн Вэй мырза ?ОС ардагерлерімен, Ке?се ?ызметкерлерімен кездесуі ?тті. Б?л с?хбат?а БА? ?кілдерімен ?атар Еріктілер де ?атысты.
Кездесу барысында, ардагерлер Ролдугин И.И, Жапарханов С, Максимова Т ж?не А. Колесниковтер сонау со?ыс жылдары туралы естеліктер айтып, со?ыс ая?тал?ан со? Ке?ес ?скерлеріні? ?ытай хал?ын Жапон езгісінен ??т?ару?а барып, т?уелсіздіктерін алып бергендігі туралы сыр ?оз?ады. Б?гінде осы екі ел арасында?ы бейбітшілік ?арым-?атынас кешегі д?рбеле?ні? жемісті же?ісі. Со?ыс ардагері, а?ын Ролдугин Иван Иван?лы Чжэн Вэй мырза?а ?ле? о?ып, ?зіні? ?ле? туындылары жина?ын сыйлады.
?з тарапынан Бас Консул Чжэн Вэй мырза:
— Мен ?азіргі та?да ?аза?станда елшімін деген атым болмаса, ?з елімде, ?з ?йімде ж?ргендей ?зімді жайлы сезінемін. ?аза?стан хал?ы ?те ?арпайым, ?она?жай, бейбітшілікті с?йетін ж?не ардагерлерін, ?арттарын ??рметтейтін ж?не ??рметтеуге лайы?ты. Алматы ?аласы ма?ан б?рныннан да б?тен емес-ті. Мен сонау то?саныншы жылдары ?ыр?ызстан мемлекетінде елші болдым. Сол кезде Пекиннен тікелей авиарейс болма?анды?тан келген ?она?тарымды осы Алматы ?уежайынан к?тіп алып, шы?арып салатынмын.
Біз ?ытай хал?ы сонау со?ыс жылдарында бізді жапон еліні? езгісінен ??т?ар?андары?ыз, сол кезде ?ира?ан зауыттарымыз бен ?леуметтік нысандарымызды ?айта т?р?ызу?а к?мектескендері?ізді еш?ашанда есімізден шы?ар?ан емеспіз ж?не ?мытпаймыз да. Сіздерді? алдары?ызда хал?ымны? атынан ал?ысым шексіз. Біз Сіздерді? ?о?амды? ?орлары?ызбен ты?ыз ?ріптестік ?атынастамыз ж?не де алда?ы к?ндері жал?асын табады деген ?міттемін – деп с?з с?йледі.
Ке?есті? ат?арушы директоры Райхан Сламхан?ызы кездесуге келген Бас Консул?а ардагерлер ж?не ?ор ?ызметкерлері атынан ал?ысын білдіріп, естелік сыйлы?тарын тапсырды. Со?ынан ?она?тар Бас Консулмен естелікке суретке т?сті.


Новости